LIGHT FROM LIGHT .ICONS 2002-20022

LIGHT from LIGHT. ICONS 2002-2022
ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
Πρόσφατα κυκλοφορήθηκε από τις εκδόσεις Alexander Press, Montreal το βιβλίο μου LIGHT FROM LIGHT. Icons 2002-2022
Στο βιλίο περιλαμβάνονται 147 φορητές εικόνες που δημιουργήθηκαν με την παραδοσιακή αυγοτέμπερα και την ψηφιακή τεχνολογία ( iPad Pro) καθώς και μια σειρά σχεδίων με μελάνι σε χειροποίητα χαρτία Lokta.
Η έκδοση συνοδεύεται απο εισαγωγικό κείμενο του ακαδημαϊκού π. Λάμπρου Καμπερίδη που είχε και την συνολική επιμέλεια της έκδοσης. Περιλαμβάνει επίσης το κείμενο της Ομιλίας που έκφώνησε ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κκ. Βαρθολομαίος στα εγκαίνια της έκθεσης εικόνων μου στο Σισμανόγλειο Μέγαρο της Πόλης, καθώς και μελέτες -άρθρα των εξής ιστορικών τέχνης και εικονολόγων:
Επισκόπου Σέρβων Δυτικής Αμερικής κκ. Μάξιμου Βασίλιεβιτσ, του σημαντικού σύγχρονου εικονογράφου Fr. Silouan Justiniano, της ομότιμης καθηγήτριας Annemarie Weyl Carr, του καθηγητή Ανδρέα Ανδρεόπουλου, του Ιστορικού τέχνης Evan Freeman, και του ομότιμου καθηγητή Δημητρίου Τριανταφυλλόπουλου.
Η έκδοση των 230 σελίδων σε σχήμα 24χ31 εκ. διατίθεται από τις εκδόσεις
Alexander Press ( http://www.alexanderpress.com/books1.html)

Ο Παναγιώτατος Οικουμενικός πατριάρχης σημείωνει μεταξύ άλλων για την εικονογραφική μου παραγωγή:
” Ὁ Γεώργιος Κόρδης εἶναι παραδοσιακός καί πρωτοπόρος, ή ὀρθότερον: Ἐπειδή εἶναι παραδοσιακός, εἶναι πρωτοπόρος, καί ἐπειδή πρωτοπορεῖ, ἐκτιμᾷ βαθέως τήν γνησίαν παράδοσιν. Τό βάθος τῆς Παραδόσεως ἀποκαλύπτεται μόνον εἰς ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι γνωρίζουν νά ἀκούουν καί νά ὑπακούουν, νά ἔχουν πνεῦμα μαθητείας καί ταπεινοφροσύνης. Οὐσιαστικῶς, οἱ συντηρητικοί δέν εἶναι «παραδοσιακοί». Ὁ Κόρδης εἶναι γνησίως παραδοσιακός, ἐπειδή δέν εἶναι συντηρητικός, ἐπειδή δέν ἐστράφη πρός τό παρελθόν, ἐν ἀναμονῇ μαγικῶν λύσεων, οὔτε ἐκτιμᾷ τό παλαιόν, ἁπλῶς καί μόνον ἐπειδή εἶναι παλαιόν. Εὗρε τό ἀληθές, ἀξιολογικῶς, ἐντός τοῦ παλαιοῦ, χρονικῶς. Καί κατάφερε νά ἐγγίσῃ τάς χορδάς τῆς ψυχῆς τῶν συγχρόνων του, τῶν συγχρόνων μας, νά πείσῃ διά τούς ἀνεκτιμήτους πνευματικούς θησαυρούς τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεώς μας, εἰς μίαν ἐποχήν, ἡ ὁποία, δυστυχῶς, ταυτίζει τήν παράδοσιν μέ ἄγονον συντηρητισμόν.
Δύο εἶναι αἱ βασικαί λέξεις εἰς τάς εἰκονογραφίας ἁγίων καί τάς εἰκονογραφικάς συνθέσεις τοῦ Γεωργίου Κόρδη. «Φῶς» καί «σχέσις», δύο ἔννοιαι, βαθέως καί αὐθεντικῶς θεολογικαί, βασικοί ὅροι τῆς τέχνης τῆς εἰκόνος.”
” George Kordis is both a traditionalist and an innovator. More correctly put, it is precisely because he is traditional that he is innovative, and it is because he innovates that he is also deeply respectful of true Tradition. The depth of Tradition is revealed only to those who know how to listen and obey, to those who possess the spirit of apprenticeship and humility. Essentially, those who are conservative are not “traditional”. Kordis is truly traditional precisely because he is not conservative because he does not look back to the past in search of magical solutions, nor does he simply value what is old because it is old. Through a process of critical evaluation, he has hit upon what is true in what we have inherited from the past. He has also succeeded in moving the souls of his contemporaries – of our contemporaries – and in convincing them of the priceless spiritual treasures of our Orthodox Tradition in an age that, unfortunately, tends to identify tradition with a sterile conservatism.
In order to describe the icons of Saints and the iconographic compositions by George Kordis, two words are essential, namely, light and relationship. These two concepts are profoundly and authentically theological and constitute basic terms in connection with the art of the icon.”

I am interested in :

LIGHT FROM LIGHT .ICONS 2002-20022

Share This

Blog

Η ΕΚΘΕΣΗ

Χτες, Κυριακή, ταξίδεψα για να δω την έκθεσἤ

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ

Η διακοσμητική τέχνη, έλεγε ο μακαρίτης Φώτης Κόντογλους,

Newsletter

If you would like to receive our news first, give us a name and an email

wait a minute...

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.