Ασμα ασμάτων VIII

“ὥρκισα ὑμᾶς, θυγατέρες ῾Ιερουσαλήμ, ἐν ταῖς δυνάμεσι καὶ ἐν ταῖς ἰσχύσεσι τοῦ ἀγροῦ

ἐὰν ἐγείρητε καὶ ἐὰν ἐξεγείρητε τὴν ἀγάπην, ἕως ἂν θελήσῃ.”

Άσμα ασμάτων 8,4.

Αυγοτέμπερα σε χειροποίητο χαρτιἰεπί ξύλου, 25χ35 εκ. 2020

Share This

Blog

Newsletter

If you would like to receive our news first, give us a name and an email

wait a minute...

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.